Behandling av personuppgifter

Med anledning av att Mellby Gård Intressenter AB (”Mellby”) har tagit över ansvaret för ett antal spelarskulder från Legolas Invest Limited (”Legolas”) kommer Mellby att behandla personuppgifter hänförliga till dessa spelarskulder och är därmed Personuppgiftsansvarig för uppgifterna (såsom begreppet definieras i Dataskyddsförordningen (EU 2016/679).

Vi kommer att behandla dessa personuppgifter för att kunna komma i kontakt med relevanta spelare och i övrigt uppfylla våra åtaganden i förhållande till återbetalning av spelarskulder som härstammar från den nätspelsverksamhet som tidigare bedrevs av Legolas. Vi baserar denna behandling på en intresseavvägning där vår bedömning är att vårt berättigade intresse att utföra den aktuella behandlingen av personuppgifter för att kunna återbetala de aktuella spelarskulderna väger tyngre än den registrerade individens eventuella intressen av att behandlingen inte sker. De personuppgifter som behandlas är kontaktuppgifter såsom namn, email adress, personnummer och passnummer som respektive spelare angivit när de registrerade sitt konto hos Legolas. Uppgifterna behandlas av relevanta individer inom vår finansavdelning till den del våra kontakter rör utbetalningar. Uppgifter kan även komma att behandlas av våra samarbetspartners inom IT, inom ramen för datalagring, support och liknande. Utöver det, kan uppgifter komma att lämnas ut till relevant bank om det krävs för att genomföra en utbetalning. Du kan kontakta oss via accounts@legolasbet.se vid eventuella frågor kring vår behandling av de aktuella personuppgifterna.

Vi kommer att spara personuppgifter så länge som spelarna har rätt att kräva återbetalning av spelarskulden eller sådan längre tid som krävs enligt lag. Som berörd individ har du rätt att av Mellby när som helst begära tillgång till, och information kring, personuppgifter som finns sparade om dig hos oss och att få dessa rättade om de är felaktiga. Under vissa förutsättningar kan du begära att personuppgifter raderas, att behandlingen av personuppgifterna begränsas och du har under vissa förutsättningar rätt att invända mot behandling. Vissa uppgifter kan du i vissa fall begära ska överföras i maskinläsbart skick till annan personuppgiftsansvarig. Om du upplever att vi inte behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt kan du vända dig med klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.